Polski Ład – ulga dla klasy średniej

 

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

W związku ze zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej, przepisami Polskiego Ładu, wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Ulga ma rekompensować skutki reformy i brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

KTO SKORZYSTA

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają:

1. Osoby osiągające przychód:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, które rozliczają podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

2. Osoby, których przychód wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł, gdzie przychód rozumiemy jako:

  • przychód brutto przy umowie o pracę,

  • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

KTO NIE SKORZYSTA

Z ulgi nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), a także emeryci.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA ODLICZYĆ ULGĘ I W JAKI SPOSÓB

W przypadku osób zatrudnionych, ulga dla klasy średniej będzie odliczana w okresach miesięcznych.

Pracodawca nie będzie odliczał ulgi tylko na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku z ulgi będzie można skorzystać dopiero w rozliczeniu rocznym.

Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w rozliczeniu rocznym. Czy ulga przysługuje również w okresach miesięcznych, już na etapie ustalania zaliczek na podatek? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Będzie to zależało od wykładni i interpretacji przepisów.

Do wyliczenia ulgi ma służyć następujący wzór:

KWOTA PRZYCHODU BRUTTO

WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ ULGI

do kwoty 68 411,99 zł

nie przysługuje

od kwoty 68 412,00 zł do kwoty 105 588,00 zł

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od kwoty 102 588,01 zł do kwoty 133692,00 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

133 692,01 zł

nie przysługuje

WAŻNE

Gdy podatnik będzie posiadał kilka umów o pracę, ulgę będzie mógł stosować przy każdej z umów w trakcie roku. Natomiast w rozliczeniu rocznym sumowane będą wszystkie źródła przychodów podatnika i może się okazać, że łączny przychód ze wszystkich źródeł, przekroczy limit ulgi. W takiej sytuacji konieczna będzie dopłata podatku.