Wpisy

Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej.

Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja weszła w życie 1 maja 2019 r., a przebieg procesu podzielono na etapy.

Poszczególne etapy przedstawiają się następująco:

–                    etap I od 1 stycznia 2020 r. obowiązek rejestracji dla branży paliwowej (sprzedaż paliw), usług naprawy pojazdów i wulkanizacji;

–                    etap II od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestracji dla usług związanych z wyżywieniem, lecz wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021 r.;

–                    etap III od 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestracji dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług budowlanych, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu – obowiązek ten jednak przesunięto do 1 lipca 2021 r.;

–                    etap VI od 1 stycznia 2023 r. – obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy fiskalne online dla pozostałych podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek używania kas online dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność, jak i podatników już działających w określonych branżach.