Wpisy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kilka najistotniejszych informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

PPK to program, przy realizacji którego biorą udział pracownicy, pracodawcy i Skarbu Państwa. Z tych trzech źródeł pochodzą wpłaty na konto PPK.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość ww. wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do puli środków pochodzących od pracownika i pracodawcy określone kwoty (niezależne od wysokości dochodów pracownika). Pracownik, który przystąpił do PPK i oszczędza w tym systemie przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł (wpłata powitalna). Natomiast dodatkowo każdego roku, po spełnieniu określonych warunków, konto PPK pracownika zasilane będzie kwotą 240 zł.

Do systemu PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55 roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). 

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.

Pracodawca, u którego przynajmniej jeden pracownik będzie uczestniczył w PPK (tj. nie złoży oświadczenia o rezygnacji w przypadku, gdy jest obowiązkowo objęty programem, albo złoży wniosek o przystąpienie do programu, gdy ukończył 55 rok życia), dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK (lista takich podmiotów poniżej), która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności (będą to prywatne rachunki PPK).

Ważne daty dla pracodawców:

 1. umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta z instytucją finansową zarządzającą PPK najpóźniej do 23.04.2021 r.;
 2. umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta z instytucją finansową zarządzającą PPK najpóźniej do 10.05.2021 r.

Lista instytucji:

 1. Aegon PTE S.A.,
 2. Aviva Investors TFI S.A.,
 3. BNP Paribas TFI S.A.,
 4. BPS TFI S.A.,
 5. Compensa TUnŻ S.A.,
 6. Esaliens TFI S.A.,
 7. Generali Investment TFI S.A.,
 8. Investors TFI S.A.,
 9. Millennium TFI S.A.,
 10. Nationale-Nederlanden PTE S.A.,
 1. NN Investment Partners TFI S.A.,
 2. Pekao TFI S.A.,
 3. PFR TFI S.A.,
 4. PKO TFI S.A.,
 5. Pocztylion-Arka PTE S.A.,
 6. Santander TFI S.A.,
 7. Skarbiec TFI S.A.,
 8. TFI Allianz Polska S.A.,
 9. TFI PZU S.A.,
 10. UNIQA TFI S.A.

 

Z wybraną przez pracodawcę instytucją finansową należy podpisać umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z wybraną instytucją finansową w postaci elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.

Pracodawca przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w Portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Wpłaty do PPK.

Pracodawca dokonuje wpłat do PPK, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%.

Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie ze strony państwa:

 1. jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 2. coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Rezygnacja i ponowne przystąpienie.

Pracownik może w każdej chwili złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat i w każdej chwili wnioskować o ich wznowienie (pisemny wniosek o dokonywanie wpłat). Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

PPK nie musi wprowadzać samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

PPK nie musi wprowadzać osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

PPK nie musi wprowadzać mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

PPK nie musi wprowadzać pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Akt prawny:

- ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

Przydatna strona internetowa:

- www.mojeppk.pl