Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej.

Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja weszła w życie 1 maja 2019 r., a przebieg procesu podzielono na etapy.

Poszczególne etapy przedstawiają się następująco:

–                    etap I od 1 stycznia 2020 r. obowiązek rejestracji dla branży paliwowej (sprzedaż paliw), usług naprawy pojazdów i wulkanizacji;

–                    etap II od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestracji dla usług związanych z wyżywieniem, lecz wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021 r.;

–                    etap III od 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestracji dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług budowlanych, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu – obowiązek ten jednak przesunięto do 1 lipca 2021 r.;

–                    etap VI od 1 stycznia 2023 r. – obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy fiskalne online dla pozostałych podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek używania kas online dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność, jak i podatników już działających w określonych branżach.

GTU – zmiany w zakresie raportowania od 01.10.2020 – VAT-7 (VAT-7K), JPK_VAT

Informujemy, iż z dniem 01 października 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie raportowania informacji dotyczących podatku od towarów i usług, które obejmują dotychczas składaną deklarację VAT-7 (VAT-7K) oraz pliki JPK_VAT.

Nowy plik będzie zawierał informacje o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT, pozycje z obecnej deklaracji VAT oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W związku z powyższym, na czynnych podatników podatku VAT nałożony został nowy obowiązek prawidłowego oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczonych usług odpowiednimi kodami liczbowymi grup towarowych (kody GTU od 01 do 013). Prosimy o sprawdzenie czy rodzaj sprzedawanych przez Państwa towarów bądź świadczonych usług objęty jest obowiązkiem GTU.

Ponadto, na przedmiotowych fakturach sprzedaży oprócz kodów GTU, należy umieszczać symbole oznaczające określone procedury.

Powyższe oznaczenia muszą zostać naniesione na faktury sprzedaży, tak aby dokonując księgowania, Biuro prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym ujęło sprzedaż w pliku wysyłanym do urzędu.

Szczegółowe oznaczenie kodów i procedur zawiera plik.