Wpisy

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

 

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

W związku ze zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej, przepisami Polskiego Ładu, wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Ulga ma rekompensować skutki reformy i brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

KTO SKORZYSTA

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają:

1. Osoby osiągające przychód:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, które rozliczają podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

2. Osoby, których przychód wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł, gdzie przychód rozumiemy jako:

  • przychód brutto przy umowie o pracę,

  • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

KTO NIE SKORZYSTA

Z ulgi nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), a także emeryci.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA ODLICZYĆ ULGĘ I W JAKI SPOSÓB

W przypadku osób zatrudnionych, ulga dla klasy średniej będzie odliczana w okresach miesięcznych.

Pracodawca nie będzie odliczał ulgi tylko na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku z ulgi będzie można skorzystać dopiero w rozliczeniu rocznym.

Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w rozliczeniu rocznym. Czy ulga przysługuje również w okresach miesięcznych, już na etapie ustalania zaliczek na podatek? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Będzie to zależało od wykładni i interpretacji przepisów.

Do wyliczenia ulgi ma służyć następujący wzór:

KWOTA PRZYCHODU BRUTTO

WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ ULGI

do kwoty 68 411,99 zł

nie przysługuje

od kwoty 68 412,00 zł do kwoty 105 588,00 zł

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od kwoty 102 588,01 zł do kwoty 133692,00 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

133 692,01 zł

nie przysługuje

WAŻNE

Gdy podatnik będzie posiadał kilka umów o pracę, ulgę będzie mógł stosować przy każdej z umów w trakcie roku. Natomiast w rozliczeniu rocznym sumowane będą wszystkie źródła przychodów podatnika i może się okazać, że łączny przychód ze wszystkich źródeł, przekroczy limit ulgi. W takiej sytuacji konieczna będzie dopłata podatku.

Polski Ład – zmiany w zakresie składki zdrowotnej

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład zakłada zmiany w sposobie ustalania podstawy naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Od 01 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (oraz stopa procentowa)będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz uzyskanego dochodu (przychodu) oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia.

nowy-lad-skladka-zdrowotna-001

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) będą opłacali składkę zdrowotną w wysokości 9% faktycznie uzyskiwanych dochodów.

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, składkę zdrowotną zapłacą w wysokości 4,9% podstawy wymiaru, którą również stanowi dochód.

Wysokość składki nie będzie mogła być niższa od kwoty 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. będzie to kwota 270,90 zł).

Forma opodatkowania

Składka miesięczna

Składka roczna

Skala podatkowa

9 % dochodu,

nie mniej niż 270,90 zł*

9 % dochodu,

nie mniej niż 3250,80 zł

Podatek liniowy

4,9 % dochodu,

nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (tj. 270,90 zł)*

4,9 % dochodu,

nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia (tj. 3250,80 zł)*

Karta podatkowa

9 % minimalnego wynagrodzenia

3250,80 zł

* 3010,00 zł x 9% = 270,90 zł * 270,90 zł x 12 m-cy = 3250,80 zł

W przypadku osób rozliczających się na ryczałcie ewidencjonowanym, podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie uzależniona od rocznego przychodu podatnika. Wysokość procentowa składki się nie zmieni i będzie wynosiła 9%.

Przychód roczny

Składka miesięczna

Składka roczna

do 60 000,00 zł

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 324,00 zł)*

3888,00 zł *

od 60 000,00 zł

do 300 000,00 zł

100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 540,00 zł)*

6480,00 zł *

powyżej

300 000,00 zł

180 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 972,00 zł)*

11 664,00 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie ok 6 000 zł

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (uwzględniane przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) pomniejsza się o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

TERMINY OBOWIĄZYWANIA

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. (na starych zasadach).

Nowe zasady będziemy stosować począwszy od składki za luty 2022 r., natomiast podstawa naliczania będzie liczona od dochodów (przychodów) za styczeń 2022 r.

TERMINY OPŁACANIA

W wyniku zmian będą obowiązywały nowe terminy zapłaty składek:

- do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

- do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (w tym przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia – obecnie jest to 10 dzień miesiąca).

WAŻNE!

Najbardziej dotkliwą zmianą jest brak możliwości odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (dotychczas odliczaliśmy 7,75%), co skutkuje większymi podatkami dochodowymi.

Termin na rozliczenie składki zdrowotnej za grudzień 2021 r. upływa 10 stycznia 2022 r. Proponujemy rozważyć zapłacenie składek ZUS (w tym składki zdrowotnej) za grudzień jeszcze w miesiącu grudniu 2021 r. Pozwoli nam to na ostatnie odliczenie części zapłaconej składki od podatku (zyskamy dodatkowe odliczenie w wysokości 328,78 zł). Zapłata składki za grudzień już w nowym 2022 r. nie pozwoli nam na odliczenie od podatku, pomimo tego, iż składka dotyczyć będzie jeszcze 2021 r.

Polski Ład

Polski Ład został już uchwalony, a to oznacza prawdziwą rewolucję podatkową już od 1 stycznia 2022 r. Dominują głównie zmiany w podatkach dochodowych oraz zasadach naliczenia i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla znacznej części przedsiębiorców Polski Ład oznacza zwiększenie obciążeń publicznoprawnych. Co się zmieni? O tym poniżej.

Najważniejsze zmiany to:

NOWA SKALA PODATKOWA I KWOTA WOLNA OD PODATKU

- podwyższony został pierwszy próg podatkowy z kwoty 85 528,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, do którego obowiązuje 17% stawka podatku dochodowego;

- kwota wolna od podatku do 30 000,00 zł;

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000,00

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł *

120 000,00

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

*30 000,00 * 17% = 5 100,00

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład zakłada zmiany w sposobie ustalania podstawy naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Od sposobu opodatkowania będzie również zależna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie to 9% lub 4,9%.

Najbardziej dotkliwą zmianą jest brak możliwości odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (dotychczas odliczaliśmy 7,75%).

O sposobie ustalania podstawy oraz wysokości składki zdrowotnej poinformujemy w osobnej wiadomości mailowej.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

Ulga obejmie osoby o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

Ulgę wprowadzono w celu zrekompensowania utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

LEASING

W przypadku wykupu samochodu do majątku prywatnego (uprzednio użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego), jeśli dojdzie do jego sprzedaży w okresie 6 lat między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, podatnik zapłaci podatek od sprzedaży. Zmiana spowodują, że wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego przestanie być opłacalny.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Dla niektórych podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego zintegrowanego z kasą fiskalną.

2. Nowy limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami(zmniejszenie z kwoty 15 000,00 zł do 8 000,00 zł)oraz obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami (limit 20 000,00 zł).

3. Minimalny podatek dochodowy dla spółek ze stratą albo niską dochodowością

4. Ukryta dywidenda – problem dla spółek płacących CIT ponoszących koszty na rzecz wspólników (od 1 stycznia 2023 r.).

4. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 2023 r.

5. Najem prywatny – od 2023 r. tylko ryczał ewidencjonowany.

7. Estoński CIT w 2022r.

8. Zerowy PIT dla rodzin 4 plus i zerowy PIT dla emerytów w Polskim Ładzie.