Polski Ład

Polski Ład został już uchwalony, a to oznacza prawdziwą rewolucję podatkową już od 1 stycznia 2022 r. Dominują głównie zmiany w podatkach dochodowych oraz zasadach naliczenia i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla znacznej części przedsiębiorców Polski Ład oznacza zwiększenie obciążeń publicznoprawnych. Co się zmieni? O tym poniżej.

Najważniejsze zmiany to:

NOWA SKALA PODATKOWA I KWOTA WOLNA OD PODATKU

- podwyższony został pierwszy próg podatkowy z kwoty 85 528,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, do którego obowiązuje 17% stawka podatku dochodowego;

- kwota wolna od podatku do 30 000,00 zł;

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000,00

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł *

120 000,00

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

*30 000,00 * 17% = 5 100,00

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład zakłada zmiany w sposobie ustalania podstawy naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Od sposobu opodatkowania będzie również zależna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie to 9% lub 4,9%.

Najbardziej dotkliwą zmianą jest brak możliwości odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (dotychczas odliczaliśmy 7,75%).

O sposobie ustalania podstawy oraz wysokości składki zdrowotnej poinformujemy w osobnej wiadomości mailowej.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

Ulga obejmie osoby o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

Ulgę wprowadzono w celu zrekompensowania utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

LEASING

W przypadku wykupu samochodu do majątku prywatnego (uprzednio użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego), jeśli dojdzie do jego sprzedaży w okresie 6 lat między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, podatnik zapłaci podatek od sprzedaży. Zmiana spowodują, że wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego przestanie być opłacalny.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Dla niektórych podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego zintegrowanego z kasą fiskalną.

2. Nowy limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami(zmniejszenie z kwoty 15 000,00 zł do 8 000,00 zł)oraz obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami (limit 20 000,00 zł).

3. Minimalny podatek dochodowy dla spółek ze stratą albo niską dochodowością

4. Ukryta dywidenda – problem dla spółek płacących CIT ponoszących koszty na rzecz wspólników (od 1 stycznia 2023 r.).

4. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 2023 r.

5. Najem prywatny – od 2023 r. tylko ryczał ewidencjonowany.

7. Estoński CIT w 2022r.

8. Zerowy PIT dla rodzin 4 plus i zerowy PIT dla emerytów w Polskim Ładzie.