Wpisy

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH – ZMIANY W PRZEPISACH

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zmiany w prawie dotyczące objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych zaczną obowiązywać od maja 2021 r. Pierwotnie projekt zmian przewidywał wprowadzenie podwójnego opodatkowania dochodów spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. Resort zdecydował się podarować przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian w tym zakresie.

Obecnie w spółce komandytowej podatek płaci się tylko raz: od dochodu z działalności przypadającego na wspólnika. W spółkach kapitałowych (sp. z o.o., S.A.) podatek płaci się dwa razy. Najpierw na poziomie spółki dokonuje się potrącenia 19 % (ewentualnie preferencyjne 9 % z uwzględnieniem limitu) od dochodu, a potem na poziomie wspólnika 19 % od dywidendy.

Projekt zmian zakłada, że spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski będą podlegać opodatkowaniu CIT. Począwszy od maja 2021 r. opodatkowanie podatkiem dochodowym będzie miało w zasadzie ten sam charakter, jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawca przewidział, jednak preferencje.

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza będzie opodatkowana jednokrotnie – komplementariusz będzie mógł odliczyć od podatku od takiego zysku wartość podatku zapłaconego przez spółkę komandytową w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki. Komplementariusz nie będzie już jednak mógł konsolidować swojego dochodu podatkowego osiągniętego w związku z udziałem w spółce z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł.

Natomiast wypłata zysków spółki na rzecz komandytariusza będzie opodatkowana dwukrotnie, na poziomie spółki komandytowej oraz komandytariusza. Zwolnieniem od opodatkowania zostaną objęte zyski komandytariusza do 50% ich wysokości osiąganego w pojedynczej spółce, nie więcej niż 60 000 zł w roku podatkowym. Jednak pod warunkiem, że komandytariusz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej oraz nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu. Dodatkowo, gdy istniejące między komplementariuszami spółki powiązania lub sposób kierowania spółką nie wskazują na zamiar optymalizacji podatkowej.