Polski Ład – ulga dla klasy średniej

 

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

W związku ze zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej, przepisami Polskiego Ładu, wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Ulga ma rekompensować skutki reformy i brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

KTO SKORZYSTA

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają:

1. Osoby osiągające przychód:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, które rozliczają podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

2. Osoby, których przychód wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł, gdzie przychód rozumiemy jako:

 • przychód brutto przy umowie o pracę,

 • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

KTO NIE SKORZYSTA

Z ulgi nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), a także emeryci.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA ODLICZYĆ ULGĘ I W JAKI SPOSÓB

W przypadku osób zatrudnionych, ulga dla klasy średniej będzie odliczana w okresach miesięcznych.

Pracodawca nie będzie odliczał ulgi tylko na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku z ulgi będzie można skorzystać dopiero w rozliczeniu rocznym.

Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w rozliczeniu rocznym. Czy ulga przysługuje również w okresach miesięcznych, już na etapie ustalania zaliczek na podatek? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Będzie to zależało od wykładni i interpretacji przepisów.

Do wyliczenia ulgi ma służyć następujący wzór:

KWOTA PRZYCHODU BRUTTO

WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ ULGI

do kwoty 68 411,99 zł

nie przysługuje

od kwoty 68 412,00 zł do kwoty 105 588,00 zł

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od kwoty 102 588,01 zł do kwoty 133692,00 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

133 692,01 zł

nie przysługuje

WAŻNE

Gdy podatnik będzie posiadał kilka umów o pracę, ulgę będzie mógł stosować przy każdej z umów w trakcie roku. Natomiast w rozliczeniu rocznym sumowane będą wszystkie źródła przychodów podatnika i może się okazać, że łączny przychód ze wszystkich źródeł, przekroczy limit ulgi. W takiej sytuacji konieczna będzie dopłata podatku.

Polski Ład – zmiany w zakresie składki zdrowotnej

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład zakłada zmiany w sposobie ustalania podstawy naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Od 01 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (oraz stopa procentowa)będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz uzyskanego dochodu (przychodu) oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia.

nowy-lad-skladka-zdrowotna-001

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) będą opłacali składkę zdrowotną w wysokości 9% faktycznie uzyskiwanych dochodów.

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, składkę zdrowotną zapłacą w wysokości 4,9% podstawy wymiaru, którą również stanowi dochód.

Wysokość składki nie będzie mogła być niższa od kwoty 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. będzie to kwota 270,90 zł).

Forma opodatkowania

Składka miesięczna

Składka roczna

Skala podatkowa

9 % dochodu,

nie mniej niż 270,90 zł*

9 % dochodu,

nie mniej niż 3250,80 zł

Podatek liniowy

4,9 % dochodu,

nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (tj. 270,90 zł)*

4,9 % dochodu,

nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia (tj. 3250,80 zł)*

Karta podatkowa

9 % minimalnego wynagrodzenia

3250,80 zł

* 3010,00 zł x 9% = 270,90 zł * 270,90 zł x 12 m-cy = 3250,80 zł

W przypadku osób rozliczających się na ryczałcie ewidencjonowanym, podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie uzależniona od rocznego przychodu podatnika. Wysokość procentowa składki się nie zmieni i będzie wynosiła 9%.

Przychód roczny

Składka miesięczna

Składka roczna

do 60 000,00 zł

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 324,00 zł)*

3888,00 zł *

od 60 000,00 zł

do 300 000,00 zł

100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 540,00 zł)*

6480,00 zł *

powyżej

300 000,00 zł

180 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw roku poprzedniego (ok. 972,00 zł)*

11 664,00 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie ok 6 000 zł

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (uwzględniane przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) pomniejsza się o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

TERMINY OBOWIĄZYWANIA

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. (na starych zasadach).

Nowe zasady będziemy stosować począwszy od składki za luty 2022 r., natomiast podstawa naliczania będzie liczona od dochodów (przychodów) za styczeń 2022 r.

TERMINY OPŁACANIA

W wyniku zmian będą obowiązywały nowe terminy zapłaty składek:

- do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

- do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (w tym przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia – obecnie jest to 10 dzień miesiąca).

WAŻNE!

Najbardziej dotkliwą zmianą jest brak możliwości odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (dotychczas odliczaliśmy 7,75%), co skutkuje większymi podatkami dochodowymi.

Termin na rozliczenie składki zdrowotnej za grudzień 2021 r. upływa 10 stycznia 2022 r. Proponujemy rozważyć zapłacenie składek ZUS (w tym składki zdrowotnej) za grudzień jeszcze w miesiącu grudniu 2021 r. Pozwoli nam to na ostatnie odliczenie części zapłaconej składki od podatku (zyskamy dodatkowe odliczenie w wysokości 328,78 zł). Zapłata składki za grudzień już w nowym 2022 r. nie pozwoli nam na odliczenie od podatku, pomimo tego, iż składka dotyczyć będzie jeszcze 2021 r.

Polski Ład

Polski Ład został już uchwalony, a to oznacza prawdziwą rewolucję podatkową już od 1 stycznia 2022 r. Dominują głównie zmiany w podatkach dochodowych oraz zasadach naliczenia i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla znacznej części przedsiębiorców Polski Ład oznacza zwiększenie obciążeń publicznoprawnych. Co się zmieni? O tym poniżej.

Najważniejsze zmiany to:

NOWA SKALA PODATKOWA I KWOTA WOLNA OD PODATKU

- podwyższony został pierwszy próg podatkowy z kwoty 85 528,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, do którego obowiązuje 17% stawka podatku dochodowego;

- kwota wolna od podatku do 30 000,00 zł;

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000,00

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł *

120 000,00

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

*30 000,00 * 17% = 5 100,00

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Polski Ład zakłada zmiany w sposobie ustalania podstawy naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Od sposobu opodatkowania będzie również zależna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie to 9% lub 4,9%.

Najbardziej dotkliwą zmianą jest brak możliwości odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (dotychczas odliczaliśmy 7,75%).

O sposobie ustalania podstawy oraz wysokości składki zdrowotnej poinformujemy w osobnej wiadomości mailowej.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

Ulga obejmie osoby o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

Ulgę wprowadzono w celu zrekompensowania utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

LEASING

W przypadku wykupu samochodu do majątku prywatnego (uprzednio użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego), jeśli dojdzie do jego sprzedaży w okresie 6 lat między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, podatnik zapłaci podatek od sprzedaży. Zmiana spowodują, że wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego przestanie być opłacalny.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Dla niektórych podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego zintegrowanego z kasą fiskalną.

2. Nowy limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami(zmniejszenie z kwoty 15 000,00 zł do 8 000,00 zł)oraz obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami (limit 20 000,00 zł).

3. Minimalny podatek dochodowy dla spółek ze stratą albo niską dochodowością

4. Ukryta dywidenda – problem dla spółek płacących CIT ponoszących koszty na rzecz wspólników (od 1 stycznia 2023 r.).

4. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 2023 r.

5. Najem prywatny – od 2023 r. tylko ryczał ewidencjonowany.

7. Estoński CIT w 2022r.

8. Zerowy PIT dla rodzin 4 plus i zerowy PIT dla emerytów w Polskim Ładzie.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kilka najistotniejszych informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

PPK to program, przy realizacji którego biorą udział pracownicy, pracodawcy i Skarbu Państwa. Z tych trzech źródeł pochodzą wpłaty na konto PPK.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość ww. wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do puli środków pochodzących od pracownika i pracodawcy określone kwoty (niezależne od wysokości dochodów pracownika). Pracownik, który przystąpił do PPK i oszczędza w tym systemie przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł (wpłata powitalna). Natomiast dodatkowo każdego roku, po spełnieniu określonych warunków, konto PPK pracownika zasilane będzie kwotą 240 zł.

Do systemu PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55 roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). 

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.

Pracodawca, u którego przynajmniej jeden pracownik będzie uczestniczył w PPK (tj. nie złoży oświadczenia o rezygnacji w przypadku, gdy jest obowiązkowo objęty programem, albo złoży wniosek o przystąpienie do programu, gdy ukończył 55 rok życia), dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK (lista takich podmiotów poniżej), która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności (będą to prywatne rachunki PPK).

Ważne daty dla pracodawców:

 1. umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta z instytucją finansową zarządzającą PPK najpóźniej do 23.04.2021 r.;
 2. umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta z instytucją finansową zarządzającą PPK najpóźniej do 10.05.2021 r.

Lista instytucji:

 1. Aegon PTE S.A.,
 2. Aviva Investors TFI S.A.,
 3. BNP Paribas TFI S.A.,
 4. BPS TFI S.A.,
 5. Compensa TUnŻ S.A.,
 6. Esaliens TFI S.A.,
 7. Generali Investment TFI S.A.,
 8. Investors TFI S.A.,
 9. Millennium TFI S.A.,
 10. Nationale-Nederlanden PTE S.A.,
 1. NN Investment Partners TFI S.A.,
 2. Pekao TFI S.A.,
 3. PFR TFI S.A.,
 4. PKO TFI S.A.,
 5. Pocztylion-Arka PTE S.A.,
 6. Santander TFI S.A.,
 7. Skarbiec TFI S.A.,
 8. TFI Allianz Polska S.A.,
 9. TFI PZU S.A.,
 10. UNIQA TFI S.A.

 

Z wybraną przez pracodawcę instytucją finansową należy podpisać umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z wybraną instytucją finansową w postaci elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.

Pracodawca przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w Portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Wpłaty do PPK.

Pracodawca dokonuje wpłat do PPK, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%.

Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie ze strony państwa:

 1. jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 2. coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Rezygnacja i ponowne przystąpienie.

Pracownik może w każdej chwili złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat i w każdej chwili wnioskować o ich wznowienie (pisemny wniosek o dokonywanie wpłat). Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

PPK nie musi wprowadzać samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

PPK nie musi wprowadzać osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

PPK nie musi wprowadzać mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

PPK nie musi wprowadzać pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Akt prawny:

- ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

Przydatna strona internetowa:

- www.mojeppk.pl

 

Dylematy związane z zamknięciem ksiąg w spółkach komandytowych

Zmiany w zakresie objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez taką spółkę statusu podatnika CIT. Zasadniczo zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jednakże zastosowanie nowych zasad będzie możliwe dopiero od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z projektem jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki przypada w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., można nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r.

Spółki staną przed wyborem:

 • czy zamknąć księgi dwukrotnie i sporządzić dwa sprawozdania: jedno na koniec roku obrotowego (np. 31 grudnia 2020 r.) i drugie na 30 kwietnia 2021 r.;
 • czy wydłużyć rok obrotowy do końca marca 2021 r. i sporządzić jedno sprawozdanie, obejmujące ten wydłużony rok.

Wybór rozwiązania nie jest łatwy. Konieczne jest indywidualne podejście, uwzględniające argumenty „za i przeciw” ww. rozwiązaniom. Problem nie dotyczy jedynie momentu zamknięcia ksiąg. Rozważenia wymaga kwestia, czy i ile sprawozdań finansowych sporządzić oraz czy należy je poddać badaniu przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu.

Przepisy nowelizujące nie rozwiążą tych dylematów, muszą to zrobić wspólnicy i księgowi.

 

Szerokie rozważania przedstawiono w artykule „Księgowi i biura rachunkowe przed decyzją o zamknięciu ksiąg” Dziennik Gazeta Prawna, 3 listopada 2020 nr 215 (5368), gazetaprawna.pl.

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH – ZMIANY W PRZEPISACH

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zmiany w prawie dotyczące objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych zaczną obowiązywać od maja 2021 r. Pierwotnie projekt zmian przewidywał wprowadzenie podwójnego opodatkowania dochodów spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. Resort zdecydował się podarować przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian w tym zakresie.

Obecnie w spółce komandytowej podatek płaci się tylko raz: od dochodu z działalności przypadającego na wspólnika. W spółkach kapitałowych (sp. z o.o., S.A.) podatek płaci się dwa razy. Najpierw na poziomie spółki dokonuje się potrącenia 19 % (ewentualnie preferencyjne 9 % z uwzględnieniem limitu) od dochodu, a potem na poziomie wspólnika 19 % od dywidendy.

Projekt zmian zakłada, że spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski będą podlegać opodatkowaniu CIT. Począwszy od maja 2021 r. opodatkowanie podatkiem dochodowym będzie miało w zasadzie ten sam charakter, jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawca przewidział, jednak preferencje.

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza będzie opodatkowana jednokrotnie – komplementariusz będzie mógł odliczyć od podatku od takiego zysku wartość podatku zapłaconego przez spółkę komandytową w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki. Komplementariusz nie będzie już jednak mógł konsolidować swojego dochodu podatkowego osiągniętego w związku z udziałem w spółce z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł.

Natomiast wypłata zysków spółki na rzecz komandytariusza będzie opodatkowana dwukrotnie, na poziomie spółki komandytowej oraz komandytariusza. Zwolnieniem od opodatkowania zostaną objęte zyski komandytariusza do 50% ich wysokości osiąganego w pojedynczej spółce, nie więcej niż 60 000 zł w roku podatkowym. Jednak pod warunkiem, że komandytariusz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej oraz nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu. Dodatkowo, gdy istniejące między komplementariuszami spółki powiązania lub sposób kierowania spółką nie wskazują na zamiar optymalizacji podatkowej.

 

Kasy fisklane online – terminy wdrożenia dla poszczególnych branż

System rejestracji sprzedaży dokonywany za pośrednictwem narzędzi online jest kolejnym (obok Jednolitego Pliku Kontrolnego) narzędziem uszczelniającym system podatku VAT. Ustawodawca uznał, że wdrożenie kas fiskalnych online pozwoli na uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej.

Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja weszła w życie 1 maja 2019 r., a przebieg procesu podzielono na etapy.

Poszczególne etapy przedstawiają się następująco:

–                    etap I od 1 stycznia 2020 r. obowiązek rejestracji dla branży paliwowej (sprzedaż paliw), usług naprawy pojazdów i wulkanizacji;

–                    etap II od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestracji dla usług związanych z wyżywieniem, lecz wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021 r.;

–                    etap III od 1 stycznia 2021 r. obowiązek rejestracji dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług budowlanych, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu – obowiązek ten jednak przesunięto do 1 lipca 2021 r.;

–                    etap VI od 1 stycznia 2023 r. – obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy fiskalne online dla pozostałych podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek używania kas online dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność, jak i podatników już działających w określonych branżach.

GTU – zmiany w zakresie raportowania od 01.10.2020 – VAT-7 (VAT-7K), JPK_VAT

Informujemy, iż z dniem 01 października 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie raportowania informacji dotyczących podatku od towarów i usług, które obejmują dotychczas składaną deklarację VAT-7 (VAT-7K) oraz pliki JPK_VAT.

Nowy plik będzie zawierał informacje o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT, pozycje z obecnej deklaracji VAT oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W związku z powyższym, na czynnych podatników podatku VAT nałożony został nowy obowiązek prawidłowego oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczonych usług odpowiednimi kodami liczbowymi grup towarowych (kody GTU od 01 do 013). Prosimy o sprawdzenie czy rodzaj sprzedawanych przez Państwa towarów bądź świadczonych usług objęty jest obowiązkiem GTU.

Ponadto, na przedmiotowych fakturach sprzedaży oprócz kodów GTU, należy umieszczać symbole oznaczające określone procedury.

Powyższe oznaczenia muszą zostać naniesione na faktury sprzedaży, tak aby dokonując księgowania, Biuro prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym ujęło sprzedaż w pliku wysyłanym do urzędu.

Szczegółowe oznaczenie kodów i procedur zawiera plik.

 

Czy jesteś przygotowany na JPK? My jesteśmy!

Od 1 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT.

Nasze biuro rachunkowe jest już w pełni przygotowane do obsługi JPK dla wszystkich klientów korzystających z naszych usług.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dotyczy on zakupów i sprzedaży, które wynikają z deklaracji VAT.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, bez względu na to czy przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT kwartalnie czy miesięcznie. Pliki te będą przekazywane do Ministra Finansów, a po zweryfikowaniu ich prawidłowości, dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. W związku z powyższą zmianą, ewidencje księgowe przedsiębiorstw powinny być prowadzone za pomocą systemów finansowo-księgowych umożliwiających prawną i zgodną ze schematami wysyłkę jednolitych plików kontrolnych.

Od 1 lipca 2018 wszyscy podatnicy na żądanie Urzędu Skarbowego będą obowiązani przesyłać pozostałe struktury JPK takie jak:

• księgi rachunkowe – JPK_KR

• wyciąg bankowy – JPK_WB

• magazyn – JPK_MAG

• faktury VAT – JPK_FA

• podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

• ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W związku z wprowadzeniem obowiązku przesyłania na żądanie Urzędu Skarbowego faktur sprzedaży w formacie JPK, warto do ich wystawiania wykorzystać programy, które umożliwiają przechowywanie i generowanie plików w odpowiednich formatach na potrzeby struktury JPK_FA.

 

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za niepełny miesiąc?

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim, który jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym koniecznie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do obniżenia deklarowanej podstawy wymiaru składek.

Kiedy niezdolność do pracy trwa przez część miesiąca pojawia się problem prawidłowego wyliczenia podstawy, od której zostaną naliczone składki na ubezpieczenie społeczne.

W takiej sytuacji należy pamiętać, iż kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Ważne!
Uzyskanej w wyniku podzielenia liczby nie zaokrągla się od razu (bez względu na liczbę miejsc po przecinku); dopiero po przemnożeniu jej przez liczbę dni prowadzenia działalności, dokonujemy zaokrąglenia ustalonej podstawy wymiaru składek do pełnych groszy.
Zaokrąglenia dokonuje się z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku. Następnie, obliczoną podstawę wymiaru składek zaokrąglamy do pełnych groszy w górę – jeżeli uwzględniana końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr, albo w dół – jeżeli uwzględniana końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Przykład:
Najniższa podstawa wymiaru składek za maj 2017 r. wynosiła 600,00 zł, działalność prowadzona była przez 25 dni, a przez 6 dni ubezpieczony chorował. Najniższą podstawę wymiaru oblicza się następująco:

600,00 : 31 dni = 19,3548387
19,3548387 x 25 dni = 483,870(967)

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składki za część miesiąca wynosi 483,87 zł.

Uwzględniając możliwość powstawania różnic w wysokości obliczonej za część miesiąca podstawy wymiaru składek, z powodu uzyskania w wyniku podzielenia liczby z różną ilością cyfr po przecinku, przyjęto, że została ona wykazana w dokumentach rozliczeniowych płatnika prawidłowo, jeżeli jest niższa nie więcej niż o 5 groszy od podstawy obliczonej według podanej zasady.

Jeżeli natomiast wykazana przez płatnika składek podstawa wymiaru składek za część miesiąca jest niższa o więcej niż 5 groszy od podstawy wymiaru wyliczonej za część miesiąca według podanej wyżej zasady, płatnik powinien złożyć dokumenty korygujące.

Ważne!
Należy jednocześnie pamiętać, iż składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy zawsze w pełnej wysokości bez względu na wystąpienie czasowej niezdolności do pracy.

Jeśli skorzystasz z oferty naszego biura rachunkowego, oczywiście powyższe wyliczenia, wykonamy dla Ciebie w ramach świadczonych usług księgowych.

Źródło: ZUS.